Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a https://www.allatklinikak.hu domain név alatt elérhető internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője (továbbiakban: „Üzemeltető”) és a Weboldalt meglátogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) között a Weboldal felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Weboldalt a WebGuru Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 3524 Miskolc, Adler Károly u. 20.; Cg.: 05-06-011535; adószáma: 20937298-2-05; a továbbiakban: „Üzemeltető”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

A weboldal célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára, állatgyógyászati, állatorvosi témákban szolgáltasson információt. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál.

A Weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges

A Weboldalra történő belépéssel Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket - amelyek a Weboldalon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek - továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Weboldalt!

A Weboldal látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzemeltető Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a https://www.allatklinikak.hu/adatvedelem.php oldalon érhető el.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatások bevezetése érdekében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit! A jogosulatlan felhasználókért az Üzemeltető nem vállal felelősséget!

A Weboldal tartalma, annak felhasználása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Weboldal látogatása és használata saját kockázatra történik. A jelen Weboldalon szereplő tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az állatorvosi tanácsot vagy kórmegállapítást. A Weboldal tartalma nem tekinthető tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá az itt szereplő információkra nem alapozható semmilyen döntés vagy intézkedés, ideértve a Weboldalon közzétett állatorvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik az egyes tulajdonosok beteg kisállatainak igényeire szabott részletes állatorvosi tanácsokat. Sem a Weboldal, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti az állategészségügyi szakemberek tanácsát vagy az általuk felállított diagnózist.

A weboldalon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció az Üzemeltető kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével, kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a weboldal karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. Az Üzemeltető nem vállal továbbá semmilyen szavatosságot a weboldalon hozzáférhető információk megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Jelen weboldal Felhasználói elfogadják, hogy a weboldalt és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem az Üzemeltető, sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a weboldal megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a weboldalra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a weboldal használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a weboldalon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Kérjük, ne felejtse el, hogy a megjelentetett információ nem helyettesíti az állategészségügyi szakemberek tanácsát, kezelését vagy javaslatait.

A Weboldal esetleges átmeneti elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a weboldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért.

A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Üzemeltető értesül arról, hogy a weboldalon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A weboldal Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy az Üzemeltető részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – az Üzemeltető a weboldalon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

Határon túli felhasználás

A weboldalt az Üzemeltető ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A weboldal kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a weboldalt, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

Védjegyek

A jelen weboldal tulajdonosa az Üzemeltető, a Weboldalon található képek, szöveges tartalmak szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja az Üzemeltető, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg.

A jelen weboldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen weboldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a weboldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot, vagy engedélyt biztosítana.

Jogérvényesítés

A Felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó, az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékessége mellett. Mindkét fél megállapodik abban, hogy Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

A Felhasználási Feltételek hatálya

Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető az új Felhasználási Feltételek hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Felhasználási Feltételek módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét.

Jelen Felhasználási Feltételek 2021. december 05. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megismertetéséről az Üzemeltető oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik (https://www.allatklinikak.hu/felhasznalasi-feltetelek.php), illetve a Weboldal összes oldalán a láblécben közvetlen linket helyez el, amely a "Felhasználási Feltételek" oldalra irányít.